work

work
wə:k 1. noun
1) (effort made in order to achieve or make something: He has done a lot of work on this project) arbeid
2) (employment: I cannot find work in this town.) arbeid, jobb
3) (a task or tasks; the thing that one is working on: Please clear your work off the table.) arbeid
4) (a painting, book, piece of music etc: the works of Van Gogh / Shakespeare/Mozart; This work was composed in 1816.) verk
5) (the product or result of a person's labours: His work has shown a great improvement lately.) arbeid, verk
6) (one's place of employment: He left (his) work at 5.30 p.m.; I don't think I'll go to work tomorrow.) arbeidsplass, jobb
2. verb
1) (to (cause to) make efforts in order to achieve or make something: She works at the factory three days a week; He works his employees very hard; I've been working on/at a new project.) arbeide, jobbe; drive, la arbeide
2) (to be employed: Are you working just now?) ha arbeid/jobb
3) (to (cause to) operate (in the correct way): He has no idea how that machine works / how to work that machine; That machine doesn't/won't work, but this one's working.) virke, fungere
4) (to be practicable and/or successful: If my scheme works, we'll be rich!) virke, holde stikk, lykkes
5) (to make (one's way) slowly and carefully with effort or difficulty: She worked her way up the rock face.) arbeide seg møysommelig framover/oppover
6) (to get into, or put into, a stated condition or position, slowly and gradually: The wheel worked loose.) løsne, skru seg løs
7) (to make by craftsmanship: The ornaments had been worked in gold.) forme, bearbeide
- workable
- worker
- works
3. noun plural
1) (the mechanism (of a watch, clock etc): The works are all rusted.) (ur)verk
2) (deeds, actions etc: She's devoted her life to good works.) gode gjerninger, veldedighet
- work-box
- workbook
- workforce
- working class
- working day
- work-day
- working hours
- working-party
- work-party
- working week
- workman
- workmanlike
- workmanship
- workmate
- workout
- workshop
- at work
- get/set to work
- go to work on
- have one's work cut out
- in working order
- out of work
- work of art
- work off
- work out
- work up
- work up to
- work wonders
arbeid
--------
arbeide
--------
arbeidsplass
--------
virke
I
subst. \/wɜːk\/
1) arbeid, jobb
I'm still looking for work
jeg er fremdeles på utkikk etter arbeid
our father is back from work
faren vår har kommet hjem fra jobben
2) virke, gjerning
3) innsats
4) gjøremål, oppgave
5) verk, arbeid, produkt
it is the work of an unknown master
det er et verk av en ukjent mester
the villagers sold their works to the tourists
landsbybeboerne solgte arbeidene sine til turistene
at work på arbeid, på jobb i aktivitet, i virksomhet, i arbeid
the scientists thought an unknown microbe was at work
vitenskapsmennene trodde at en ukjent mikrobe var i aktivitet
be thrown out of work bli gjort arbeidsløs
do the work of fungere som
fall\/go to work skride til verket
give someone the works fortelle noen hele historien gi noen en overhaling drepe noen
go about one's work skjøtte sitt arbeid
have one's work cut out ha sin fulle hyre med
intellectual work åndsarbeid
in work i arbeid
make light work of winning vinne med letthet
make short\/quick work of gjøre kort prosess med, gjøre raskt unna, bli fort ferdig med
make work for gi arbeid til
many hands make light work jo flere, desto bedre
off work ikke i arbeid, fri
out of work uten arbeid, arbeidsløs
put\/set somebody to work sette noen i arbeid
quick work fort gjort
set\/go about one's work sette i gang med arbeidet, skride til verket
set at work sette i arbeid, sette i gang
set\/get to work (at\/on something) sette i gang med noe \/ med å gjøre noe
shirk work snike seg unna, sluntre unna, skulke
shoot the works sladre gi alt man har, gjøre sitt ytterste
sit down to one's work konsentrere seg om arbeidet sitt
stop work (av)slutte arbeidet, legge ned arbeidet
strike work legge ned arbeidet, streike
take up work gå tilbake til arbeidet
throw out of work gjøre arbeidsløs
warm work (hverdagslig) hardt arbeid
the work done det utførte arbeidet, arbeidsprestasjonen
the work of a moment et øyeblikks arbeid
a work of art et kunstverk
works gjerninger
good works
gode gjerninger
(slang, om narkotika) brukerutstyr (militærvesen) (be)festningsverk verk, mekanisme
she studied the works of the clock
hun studerte urverket
the works rubbel og bit, hele sulamitten
work of the intellect (jus) åndsverk
II
verb \/wɜːk\/
1) (om sysselsetting) arbeide, jobbe
Martin works as a teacher
Martin jobber som lærer
2) (om deig eller leire) bearbeide, kna, elte
wet clay is easy to work
våt leire er lett å bearbeide
3) (om plan eller metode) virke, fungere, holde (om teori)
his charm worked
sjarmen hans virket
the theory doesn't work
teorien holder ikke
4) påvirke, bearbeide, øve innflytelse på, godsnakke med
Doris worked her boss to give her higher salary
Doris godsnakket med sjefen sin for å få ham til å gi henne høyere lønn
try to work him to see your point
forsøk å få ham til å se ting fra din side
5) (om jord) dyrke
6) (om maskineri) gå, drive(s), funksjonere, virke, være i drift, være i funksjon
this machine works on electricity
denne maskinen drives av elektrisitet
this watch dosn't work
denne klokken virker ikke
the lift doesn't work
heisen er ikke i drift
7) (om selger) reise i, ha (som salgsområde)
the insurance agent works the Stavanger area
forsikringsagenten reiser i Stavanger-området
8) (om fisker) fiske i
the villagers work this stream
landsbyboerne fisker i denne elven
9) (om gjær) arbeide, gjære, få til å gjære
10) (om organ) fungere, gå, arbeide, slå (om hjerte eller puls)
her heart is working slowly
hjertet hennes slår sakte
11) (om kraftanstrengelse) arbeide (seg frem), trenge (seg frem)
the expedition worked north through the jungle
ekspedisjonen arbeidet seg nordover gjennom jungelen
12) flytte, dytte, lirke, skyve
she worked the boulder into place
hun dyttet kampesteinen på plass
13) (om tanker e.l.) arbeide, gjære, kverne
these thoughts were working in his head
disse tankene kvernet i hodet hans
14) (om håndarbeide) lage, brodere, sy, strikke
she worked her initials on the blanket
hun broderte initialene sine på teppene
granny is working a pair of socks
bestemor strikker et par sokker
15) (om mekanikk) betjene, passe, skjøtte, styre
her task is to work the machine
hennes oppgave er å betjene maskinen
these puppets are worked with wires
disse dukkene blir styrt ved hjelp av tråder
16) bevege (seg), røre (på), røre seg, gestikulere (om hender)
her hands were working as she talked
hun gestikulerte med hendene mens hun snakket
can you work your arm backwards?
kan du bevege armen bakover?
17) (om ledelse) styre, holde styr på, kontrollere, få til å jobbe, få til å arbeide, drive
they worked a farm
de drev en gård
the war lord couldn't work his officers
krigsherren klarte ikke å holde styr på offiserene sine
the manager worked his employees ten hours a day
direktøren drev sine ansatte ti timer per dag
18) (om konsekvens) forårsake, utrette, anrette, volde, utføre, bevirke
time had worked\/wrought great changes
tiden hadde forårsaket store endringer
the war worked\/wrought great damages
krigen voldte store skader
19) (om mål) oppnå, oppfylle, realisere, virkeliggjøre, ordne (hverdagslig), fikse (hverdagslig)
I worked my purposes
jeg oppnådde mine hensikt
how did you work it?
hvordan fikset du det?
20) (om kull) bryte
21) (om bruk) anvende, bruke, utnytte, drive, bearbeide, være i drift (om fabrikk e.l.)
this mine is no longer worked
denne gruven er ikke lenger i drift
can you work the invention at this factory?
kan dere utnytte oppfinnelsen ved denne fabrikken?
he worked dogs in a circus act
han brukte hunder i et sirkusnummer
they worked the mine
de drev gruven
22) (om materiale) arbeide i, arbeide med, forme, utforme, foredle
she likes to work wood
hun liker å arbeide i tre
23) (sjøfart) arbeide, rulle, stampe, slingre
the ship worked in the rough sea
skipet stampet i det urolige havet
24) (amer.) lure, bedra, ta ved nesen
the swindler worked the whole town
svindleren lurte hele byen
25) (om bølger) gå i dønninger
26) (om ansikt) fortrekke seg
her features worked
ansiktet hennes fortrakk seg
work against (om motstand) motarbeide, motsette
they are working against him
de motarbeider ham
work at arbeide på, arbeide med, jobbe på, jobbe med
I am working at a new book
jeg arbeider på en ny bok
studere
he is working at Latin and Greek
han studerer latin og gresk
work away arbeide (ufortrødent) videre, jobbe i vei
he is working away on his new book
han arbeider ufortrødent videre på den nye boken sin
work back (austr.) arbeide overtid, jobbe overtid
work for arbeide for, jobbe for
he works for a farmer
han jobber for en bonde
he works for peace
han jobber for fred
work in\/into arbeide seg inn i, trenge (seg) inn i
the dust has worked in everywhere
støvet har trengt seg inn overalt
flette inn, finne plass til
try to work in a few quotations
prøv å flette inn noen sitater
(om materiale) arbeide i, arbeide med, jobbe i, jobbe med
the artist prefers to work in clay
kunstneren foretrekker å arbeide med leire
work in with passe inn i, stemme med
his marriage didn't work in with my plan
ekteskapet hans passet ikke inn i planen min
work itself right komme i gjenge igjen
the trade will soon work itself right
handelen kommer snart i gjenge igjen
work late arbeide sent
work off slite(s) bort, gå bort
the paint will work off
malingen kommer til å slites bort
arbeide av seg, bli kvitt, kvitte seg med, gå av seg
he has worked off his surplus weight
han har kvittet seg med overvekten sin
he has worked off his anger
han har gått av seg raseriet sitt
(om gjeld) nedbetale, få ned
he worked off his debt by doing odd jobs
han nedbetalte gjelden sin ved å påta seg småjobber
få unna(gjort), få gjort
she worked off the week's correspondence
hun fikk unna ukens korrespondanse
(om handel) få avsetning på, få solgt utgi for å være
she worked off the novel as her own
hun utga romanen for å være sin egen
(om overtid) arbeide inn, opparbeide (seg)
she worked off a week's holiday by doing overtime
hun opparbeidet seg en ukes ferie ved å jobbe overtid
(typografi) trykke ferdig
work off one's anger\/rage on someone la sinnet sitt gå ut over noen
work on arbeide (ufortrødent) videre arbeide med, arbeide på, jobbe med, jobbe på
she worked on a book
hun arbeidet med en bok
bearbeide, påvirke, bite på
I'll work on her
jeg skal forsøke å påvirke henne
nothing works on him
ingenting biter på ham
virke gjennom
the door works on a spring
døren er utstyrt med en fjær
work one's ass\/butt off (slang) arbeide seg ihjel
work oneself free slite seg løs
work oneself up hisse seg opp
work one's passage arbeide seg over (som mannskap på skip)
work one's way through university arbeide ved siden av studiene
work one's will (up)on få viljen sin med
work out utarbeide, utforme, utvikle, arbeide frem, komme frem til
she worked out a clever plan
hun utarbeidet en listig plan
they worked out a compromise
de kom frem til et kompromiss
(om plan, mål e.l.) virkeliggjøre, realisere, oppnå, gjennomføre, iverksette, sette ut i livet beregne, regne ut
I haven't worked out the cost per head yet
jeg har ikke regnet ut kostnaden per hode ennå
the pay works out the same
lønnen blir den samme
løse, finne ut av, tyde
he was happy that he finally had worked out the problem
han var glad for at han endelig hadde løst problemet
the problem will not work out
problemet lar seg ikke løse
she is an expert at working out the coded messages
hun er en ekspert i å tyde de kodete meldingene gå opp, stemme, la seg regne ut
the sum will not work out
summen går ikke opp
(om ressurs e.l.) tømme, utpine
the silver mine is now worked out
sølvgruven er nå tømt
falle ut, ordne seg, lykkes, utvikle seg
let us see how it works out
la oss se hvordan det utvikler seg
if the plan works out satisfactorily
dersom planen utvikler seg tilfredsstillende
(sport og spill e.l.) trene, øve trenge seg frem, arbeide seg frem, arbeide seg ut
many months later the splinter worked out of her arm
mange måneder senere trengte flisen seg ut av armen hennes
work out at\/to beløpe seg til, komme opp i, komme på
the total works out at\/to £10
summen beløper seg til 10 pund
work out of jobbe fra, ha som base
she works out of home
hun jobber hjemmefra
work over gjennomgå, bearbeide, revidere, gjennomarbeide
she is working over an article for a magazine
hun bearbeider en artikkel for et ukeblad
I worked over the material in detail
jeg har gjennomgått materialet i detalj
overtale, få over på sin side (slang) ta under behandling, bearbeide, gi en overhaling
they threatened to work him over until he talked
de truet med å gi ham en overhaling inntil han snakket
work round slå om, gå over
the wind has worked round to the north
work someone out bli klok på noen
work something out ordne opp i noe, finne ut av noe, finne på noe
I am sure we can work something out
jeg er sikker på at vi kan finne på noe
they decided to work things out
de bestemte seg for å ordne opp i saker og ting
work through arbeide seg gjennom
I've worked through this big volume
jeg har arbeidet meg gjennom dette tykke bindet trenge gjennom
the rain has worked through the roof
regnet har trengt seg gjennom taket
bore gjennom, grave (seg) gjennom
work to holde seg til, følge
they worked to schedule
de holdt seg til timeplanen
work to rule (om arbeidskonflikt) gå sakte
work towards arbeide for, arbeide mot
we are working towards a peaceful settlement
vi arbeider for en fredelig løsning
work up øke, drive opp, forsterke
the typist worked up her speed to 70 words a minute
maskinskriveren drev opp farten til 70 ord i minuttet
the film worked up excitement
filmen økte spenningen
bygge opp, etablere, opparbeide (seg)
she worked up a thriving business
hun arbeidet frem en fremgangsrik forretning
we are trying to work up a market for this article
vi forsøker å bygge opp et marked for denne artikkelen
I can't work up sufficient interest in this
jeg kan ikke opparbeide tilstrekkelig interesse for dette
omarbeide
she worked up the short story to form a novel
hun omarbeidet novellen til en roman
bearbeide, kna, elte, foredle (om råmateriale) røre sammen, røre til
he worked up a mixture
han rørte sammen en blanding
vekke, skape, fremkalle
this is guaranteed to work up people's interest
dette er garantert å vekke folks interesse
(om følelser) egge (opp), hisse (opp), anspore, drive (musikk) arbeide seg opp mot
the orchestra was working up a crescendo
orkesteret arbeidet seg opp mot et crescendo
(om klær e.l.) krype oppover, skli opp, gli opp (om vær) tilta, øke i styrke
the storm worked up
stormen tiltok
(sjøfart, om straff) sette i hardt arbeid, holde i hardt arbeid
work up into omarbeide, gjøre om til, (videre)utvikle til, forvandle til
he worked up the sketch into a picture
han omarbeidet skissen til et bilde
work up to stige til, nærme seg, dra seg mot
the events worked up to a climax
hendelsene dro seg mot et klimaks
worked up eller wrought up opphisset, opprørt, oppjaget, opprevet
he got all worked up over nothing

English-Norwegian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • work — [wʉrk] n. [ME werk < OE weorc, akin to Ger werk < IE base * werĝ , to do, act > Gr ergon (for * wergon), action, work, organon, tool, instrument] 1. physical or mental effort exerted to do or make something; purposeful activity; labor;… …   English World dictionary

 • Work — (w[^u]rk), n. [OE. work, werk, weorc, AS. weorc, worc; akin to OFries. werk, wirk, OS., D., & G. werk, OHG. werc, werah, Icel. & Sw. verk, Dan. v[ae]rk, Goth. gawa[ u]rki, Gr. e rgon, [digamma]e rgon, work, re zein to do, o rganon an instrument,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Work — may refer to: Human labor: Employment House work Labor (economics), measure of the work done by human beings Manual labor, physical work done by people Wage labor, in which a worker sells their labor and an employer buys it Work (project… …   Wikipedia

 • work — n 1 Work, labor, travail, toil, drudgery, grind are comparable when they mean effort or exertion directed to the accomplishment of an end, or an employment or activity which involves such expenditure of effort or exertion. Work is the most… …   New Dictionary of Synonyms

 • Work — (w[^u]rk), v. t. 1. To labor or operate upon; to give exertion and effort to; to prepare for use, or to utilize, by labor. [1913 Webster] He could have told them of two or three gold mines, and a silver mine, and given the reason why they forbare …   The Collaborative International Dictionary of English

 • work — ► NOUN 1) activity involving mental or physical effort done in order to achieve a result. 2) such activity as a means of earning income. 3) a task or tasks to be undertaken. 4) a thing or things done or made; the result of an action. 5) (works)… …   English terms dictionary

 • Work — (w[^u]rk), v. i. [imp. & p. p. {Worked} (w[^u]rkt), or {Wrought} (r[add]t); p. pr. & vb. n. {Working}.] [AS. wyrcean (imp. worthe, wrohte, p. p. geworht, gewroht); akin to OFries. werka, wirka, OS. wirkian, D. werken, G. wirken, Icel. verka,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • work — [n1] labor, chore assignment, attempt, commission, daily grind*, drudge, drudgery, effort, elbow grease*, endeavor, exertion, functioning, grind, grindstone*, industry, job, moil, muscle, obligation, pains*, performance, production, push, salt… …   New thesaurus

 • Work — Título Charlot, empapelador o Carlitos empapelador o Charlot trabaja Ficha técnica Dirección Charles Chaplin …   Wikipedia Español

 • Work It — «Work It» Sencillo de Nelly y Justin Timberlake del álbum Nellyville Formato Disco compacto Género(s) Rap Duración 4:22 …   Wikipedia Español

 • work it — informal phrase to arrange for something to happen I’ll try and work it so we can leave early today. Thesaurus: to make plans or arrangementssynonym Main entry: work * * * ˈwork it/things …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”